องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือนเอกสารที่เกี่ยวข้อง