องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานผลการดำเนินงาน

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง