องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต. เรื่องการมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.เอกสารที่เกี่ยวข้อง