องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท่าแฮ่ -ก่อสร้างถนน คสล.เอกสารที่เกี่ยวข้อง