องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง