องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนเอกสารที่เกี่ยวข้อง