องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนนดินต่อจากจุดเดิมช่วงที่นานายนิเวศน์ ทานงามผ่านโนนปูน้อยเเอกสารที่เกี่ยวข้อง