องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดและการตรวจรับพัสดุคงเหลือ ปี ๒๕๖๓เอกสารที่เกี่ยวข้อง