องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ขุดขยายคลองจากคลองเก็บกักน้ำ รอบส่วนป่า (ช่วงหนองบัว)เอกสารที่เกี่ยวข้อง