องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการปรับปรุงถนนดินจากหนองกวางจ่อย-หนองบัวบ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๑๑เอกสารที่เกี่ยวข้อง