องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนอัตรกำลัง

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง