องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างให้ข้าราชการพัฒนาและรักษาวินัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผ่นพับการรักษาวินัยข้าราชการ จึงแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างทุกคนทราบ และถือปฏิบัติเอกสารที่เกี่ยวข้อง