องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก จากบ้านนาดี – ป่าช้านาดี



เอกสารที่เกี่ยวข้อง