องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากสระหนองแวง - โนนนาโคกเอกสารที่เกี่ยวข้อง