องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่าง ๆเอกสารที่เกี่ยวข้อง