องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

กิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประดยชน์จากขยะมูลฝอยเอกสารที่เกี่ยวข้อง