องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เอกสารที่เกี่ยวข้อง