องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนการดำเนินงาน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง