องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง