องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข้อบัญญัติ อบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง