องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กิจการสภา

รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 (ครั้งที่ 2)