องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กิจการสภา

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2562 (ครั้ง่ที่ 2)