องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ขอความร่วมมือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนของอบต.ดอนยาวใหญ่(ตามบัญชีรายชื่อ) ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี พ.ศ.2563 โดยสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจ แบบ IIT ซึ่งอยู่ในรูปแบบ URL หรือ QR code ด้านล่างนี้ครับ

https://itas.nacc.go.th/go/iit/xzhvja