องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑โครงการต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง