องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๖โครงการขุดลอกหนองแวง (บ่อประปา) บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง