องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง บ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๑๑เอกสารที่เกี่ยวข้อง