องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด อันเนื่องมาจากผลกระทบ พายุโพดุล รอบบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐



เอกสารที่เกี่ยวข้อง