องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ตันเอกสารที่เกี่ยวข้อง