องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล.แบบ ๑ ช่องการระบาย บ้านนาดี หมู่ ๑๐เอกสารที่เกี่ยวข้อง