องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ฯปี 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง