องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๖ โครงการปรับปรุงแปลงปลูกหญ้าโนนน้อยเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ หมู่๑๐เอกสารที่เกี่ยวข้อง