องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.๐๖ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ข้างบ้าน ดร.สี บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๗เอกสารที่เกี่ยวข้อง