องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๖.โครงการสูบน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง