องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. แบบ ๒ ช่องการระบาย บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓เอกสารที่เกี่ยวข้อง