องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๖ ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องครัวเอกสารที่เกี่ยวข้อง