องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง