องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๑. โครงการขุดลอกคลองพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนอุดม หมู่ที่๑๐เอกสารที่เกี่ยวข้อง