องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.01โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.จำนวน ๕ จุด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.๑๐เอกสารที่เกี่ยวข้อง