องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.01โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคสล.-แหล่งเรียนรู้ ม.๑ บ้านหนองระหารเอกสารที่เกี่ยวข้อง