องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคสล.สายวัดโป่งทอง หมู่ที่ 11เอกสารที่เกี่ยวข้อง