องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก 01โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถึงถังประปาหนองระหาร ม.4 บ้านหนองจานเอกสารที่เกี่ยวข้อง