องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองอีสานเขียว หมู่ 5เอกสารที่เกี่ยวข้อง