องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีเอกสารที่เกี่ยวข้อง