องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ส่วนที่ 2(จ)เอกสารที่เกี่ยวข้อง