องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานการเงิน-การคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน (ปรับปรุง)

ปรับปรุงบัญชีตามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง