องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง  สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่ ภาคเรียนที่ 2/2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง