องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลางจ้างเหมาประกอบอากหารกลางวัน ศพด.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่ ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว  สังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง