องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาสามปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เอกสารที่เกี่ยวข้อง