องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางขุดลอกหนองสระ หมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดมเอกสารที่เกี่ยวข้อง