องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนยุทธศาสตร์

ประกาศใช้แผนยุทศาสตร์การพัฒนา (พศ.2559-2563)เอกสารที่เกี่ยวข้อง